Hidden Marriage Sweet Pampering: The Conglomerate’s Little Wife – Glossary


Will be updated everytime new character appear

F
Fu Hanzheng – Fu family’s first son
Fu Shiqin – Fu Shiyi’s twin, Fu family’s second son
Fu Shiyi – Fu Shiqin’s twin, Fu family’s third son

G
Gu Siting – The one who arrange the surgery for the transplanted heart?

H
He Chi – Fu family’s personal doctor

J
Ji Cheng – Become Mu Weiwei friends at Chapter 16
Ji Fang – Ling Yan’s mother

L
Ling Yan – The one who took Gu Weiwei heart.
Li Xiner – Mu Weiwei’s half-sister
Li Xiangxiang – Mu Weiwei’s half-sister
Li Jiacheng – Mu Weiwei’s father
Luo Qianqian – Become Mu Weiwei friends at Chapter 16
Li Jiaqian – Li Jiacheng’s sister Li Jiaqian, Zheng Yuan’s mother

M
Mu Weiwei – Fl
Mu Longsheng – Mu Weiwei’s grandfather
Mu Yao – Mu Weiwei’s mother
Meng Ruya – The one who persuade Mu Weiwei to do all those stupid things.
Ming Zongyuan – an elder who loves painting

Q
Qin Lu – Senior in High School. Like Mu Weiwei?

W
Wang Fen – Zhou Hong’s wife


X
Xu Qian – Fu Hanzheng’s assistant

Y
Ye Mei – Music teacher
Yue Fangju

Z
Zhou Meiqin – Li Xiner’s mother
Zhou Linna – Li Xiner’s niece
Zhu Xiaoqin – Zhou Linna’s accomplice
Zhou Hong – Zhou Meiqin’s younger brother
Zheng Yuan – Mu Weiwei’s cousin

Toc

Leave a Reply